EČV vozidla: Aké náležitosti musí evidenčné číslo vozidla spĺňať?

Čo je to EČV vozidla? Pre väčšinu z nás hlúpa otázka, no  viete aké náležitosti musí evidenčné číslo vozidla spĺňať a aké sú povinnosti držiteľa vozidla označeného EČV, či čo robiť pri jeho strate? Na všetky tieto otázky si odpovieme nižšie v článku, no najskôr si poďme povedať pár slov o samotnom EČV.

EČV vozidla:

Evidenčné číslo vozidla, ako aj tabuľku s evidenčným číslom pridelí a vydá orgán Policajného zboru, kde držiteľ vozidla prihlasuje vozidlo do evidencie vozidiel.

Evidenčné číslo vozidla je tvorené číslicami a písmenami. Prvé dve písmená v modrom obdĺžniku označujú skratku štátu, v ktorom je vozidlo evidované. Za touto skratkou sa nachádzajú dve písmená, ktoré zas udávajú okres, v ktorom je vozidlo zaevidované. Za týmito dvoma písmenami a štátnym znakom sa nachádza trojčíslie a ďalšia dvojica písmen. 

Evidenčné číslo a jeho rozmery:

Tabuľka s evidenčným číslom vozidla má rozmery:

 • 52 cm x 11 cm alebo 34 cm x 20 cm prideleným vozidlu kategórie M, N, O, R, nákladnej štvorkolke a osobnej štvorkolke kategórie L7e,
 • 24 cm x 15 cm prideleným vozidlu kategórie L3e, L4e, L5e, T, C, Ps, Ls a viacúčelovej štvorkolke kategórie L7e,
 • 14,5 cm x 11 cm prideleným vozidlu kategórie L1e, L2e a L6e.

Tabuľka s evidenčným číslom prideleným vozidlu kategórie O a R má za štátnym znakom Slovenskej republiky v dvojici písmen evidenčného čísla prvé písmeno Y.

Tabuľka s evidenčným číslom prideleným zvláštnym motorovým vozidlám okrem traktorov a tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom má rozmery 24 cm x 15 cm.

Náležitosti EČV vozidla:

Tabuľka s evidenčným číslom môže byť vyrobená:

 • zo zliatiny ľahkých kovov
 • zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zasvietení na tabuľku

Evidenčné číslo vozidla však musí byť vždy dobre čitateľné, pričom nesmie byť znečistené alebo inak obmedzená jeho čítateľnosť. Ak je vozidlo vybavené ťažným zariadením, ktoré bez zapojenia prípojného vozidla do jazdnej súpravy znemožňuje riadnu čitateľnosť evidenčného čísla, musí byť toto ťažné zariadenie demontované. Ak je vozidlo vybavené schváleným nosičom bicykla, ktorý znemožňuje riadnu čitateľnosť evidenčného čísla, musí byť tabuľka s evidenčným číslom premiestnená na predpísané miesto na nosiči bicykla vrátane predpísaného osvetlenia.

Voliteľné evidenčné číslo:

Voliteľné EČV, taktiež nazývané aj ako evidenčné číslo s voliteľnou logistikou(v skratke EČVL) je osobitným typom EČV, v ktorom sa za označením okresu (napr. ZA) a štátnym znakom Slovenskej republiky, na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla uvádzajú:

 • písmená na prvom až piatom mieste (napr. ZA-AAAAA),
 • písmená na prvom až štvrtom mieste a číslica na piatom mieste (napr. ZA- AAAA1) alebo
 • písmená na prvom až treťom mieste a kombinácia číslic na štvrtom a piatom mieste (napr. ZA-AAA11).

EČVL nemožno prideliť, ak držiteľ vozidla žiada o pridelenie EČVL:

 • prideleného inému vozidlu,  v ktorom sa nachádzajú hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo urážajúce výrazy alebo ktoré v kombinácii s označením okresu tvorí takéto výrazy,
 • v ktorom sa nachádza názov alebo skratka názvu štátneho orgánu, politickej strany alebo politického hnutia alebo ktoré v kombinácii s označením okresu tvorí takýto názov alebo jeho skratku,
 • v ktorom sa nachádza text podporujúci alebo propagujúci hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potláčaniu práv a slobôd občanov alebo hlása národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú neznášanlivosť alebo ktoré v kombinácii s označením okresu tvorí takýto text, alebo
 • obsahujúceho písmená s diakritickým znamienkom alebo malé písmená.

EČVL nemožno prideliť:

 • prípojnému vozidlu vrátane prípojného vozidla za motocykel, motorovú trojkolku a štvorkolku,
 • vozidlám štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, štátnych fondov a štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií.

Označenie okresov EČV:

BB, BC, BK – Banská Bystrica

BS – Banská Štiavnica

BJ – Bardejov

BN – Bánovce nad Bebravou

BR – Brezno

BA, BD, BE, BI, BL, BT – Bratislava

BY – Bytča

CA – Čadca

DT – Detva

DK – Dolný Kubín

DS – Dunajská Streda

GA – Galanta

GL – Gelnica

HC – Hlohovec

HE – Humenné

IL – Ilava

KK – Kežmarok

KN – Komárno

KE, KC, KI – Košice

KS – Košice-okolie

KA – Krupina

KM – Kysucké Nové Mesto

LV – Levice

LE – Levoča

LM – Liptovský Mikuláš

LC – Lučenec

MA – Malacky

MT – Martin

ML – Medzilaborce

MI – Michalovce

MY – Myjava

NO – Námestovo

NR, NI, NT – Nitra

NM – Nové Mesto nad Váhom

NZ – Nové Zámky

PE – Partizánske

PK – Pezinok

PN – Piešťany

PT – Poltár

PP – Poprad

PB – Považská Bystrica

PO, PV, PS – Prešov

PD – Prievidza

PU – Púchov

RA – Revúca

RS – Rimavská Sobota

RV – Rožňava

RK – Ružomberok

SB – Sabinov

SC – Senec

SE – Senica

SI – Skalica

SV – Snina

SO – Sobrance

SN – Spišská Nová Ves

SL – Stará Ľubovňa

SP – Stropkov

SK – Svidník

SA – Šaľa

TO – Topoľčany

TV – Trebišov

TN, TC, TE – Trenčín

TT, TA, TB – Trnava

TR – Turčianske Teplice

TS – Tvrdošín

VK – Veľký Krtíš

VT – Vranov nad Topľou

ZM – Zlaté Moravce

ZV – Zvolen

ZC – Žarnovica

ZH – Žiar nad Hronom

ZA, ZI, ZL – Žilina

Povinnosti držiteľa vozidla označeného EČV:

Držiteľ vozidla označeného evidenčným číslom je povinný vydanú tabuľku s evidenčným číslom bezodkladne pripevniť na správne miesto na vozidle. Tabuľka s evidenčným číslom nesmie byť pripevnená spôsobom, ktorý narušuje jej celistvosť alebo znemožňuje jej čitateľnosť či  identifikáciu. Ak boli vozidlu vydané dve tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ vozidla je povinný bezodkladne pripevniť na vozidlo obe tabuľky.

Vozidlo ktorému boli vydané tabuľky s EČV a na ktorom sa jedna alebo obe tieto tabuľky nenachádzajú sa nesmie používať v cestnej premávke ani nechať stáť na ceste. Dôležité je však aj to, aby sa na tabuľke s evidenčným číslom vozidla ani v jej blízkosti nenachádzali iné nápisy či označenia, ktoré by bránili riadnej čitateľnosti EČV.

Držiteľ vozidla je tiež povinný bezodkladne odovzdať orgánu Policajného zboru tabuľku s evidenčným číslom, ak bolo vozidlu pridelené nové evidenčné číslo alebo ak je tabuľka s evidenčným číslom poškodená. Odcudzenie tabuľky s evidenčným číslom je držiteľ vozidla povinný bezodkladne oznámiť najbližšiemu orgánu Policajného zboru.

Orgán Policajného zboru pridelí nové evidenčné číslo a vydá tabuľku s evidenčným číslom držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla, ak o to požiada.

Strata EČV:

Stratu tabuľky s evidenčným číslom je držiteľ vozidla povinný bezodkladne oznámiť najbližšiemu orgánu Policajného zboru. Ak sa vozidlu prideľuje predná aj zadná tabuľka s evidenčným číslom a došlo ku strate alebo odcudzeniu len jednej tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru  druhú tabuľku s evidenčným číslom; pri poškodení len jednej tabuľky s evidenčným číslom je povinný odovzdať obidve tabuľky s evidenčným číslom.

Ak došlo k strate, odcudzeniu alebo k poškodeniu tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla môže požiadať o vydanie duplikátu tabuľky s pôvodným evidenčným číslom, a to najviac dvakrát. Duplikát tabuľky s pôvodným evidenčným číslom sa označuje arabským číslom v krúžku v pravom hornom rohu tabuľky.

Poplatky za EČV:

Sumou 16,5 € za každú tabuľku sa spoplatňuje pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov

 • pri zápise vozidla do evidencie,
 • za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku.

Sumou 16,5 € za každú tabuľku sa tiež spoplatňuje pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom.

Sumou 33 € za každú tabuľku sa spoplatňuje pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom.

Sumou 165,50 € za každú tabuľku sa spoplatňuje pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla

 • pri zápise vozidla do evidencie,
 • za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú.

Sumou 182 € sa spoplatňuje pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla

 • pri zápise vozidla do evidencie,
 • za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku
 • alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla.

Sumou 66 € sa spoplatňuje vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov.

Tak a teraz už viete všetky potrebné informácie nie len o EČV vozidla ale aj o tom, aké sú vaše povinnosti  voči nemu.

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

One thought on “EČV vozidla: Aké náležitosti musí evidenčné číslo vozidla spĺňať?

 • 3. júna 2021 at 14:17
  Permalink

  zle citujete zakon a teda menite jeho vyznam.. STE HLUPACI CI PODVODNICI ??

  „Tabuľka s evidenčným číslom nesmie byť pripevnená spôsobom, ktorý narušuje jej celistvosť a znemožňuje jej čitateľnosť alebo identifikáciu“

  ,,,vsimnite si spojku „a“ .. ktoru ste zmenili na „alebo“ … klamete naschval ?

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *