VIANOČNÁ SÚŤAŽ: Hrajte so svojím AUTOM o výhry v hodnote 150 eur!

Magazín AUTOBLINK vyhlasuje súťaž o výhry v hodnote 150€! Už od dnešného dňa sa môžete zapojiť do súťaže tak, že na našu FB stránku ( https://www.facebook.com/pg/autoblinkauto/ ) zašlete fotku svojho auta do správy.

POŠLITE NÁM FOTKU SVOJHO AUTA A VYHRAJTE!

VÝHRY:

1. Výherca získa finančnú odmenu 75 eur.

2. Druhý výherca získa finančnú odmenu 50 eur.

3. Tretí výherca získa finančnú odmenu 25 eur.

PRIEBEH SÚŤAŽE:

Od 01.12. – 05.12.  2019 nám môžete posielať fotografie svojich áut priamo na facebooku AUTOBLINK – do správy.

Z fotiek bude do 8.12  hlasovaním vybraných 32 áut, ktoré postúpia do vyraďovacích kôl (vyraďovacie skupiny po štyroch)

Po odštartovaní vyraďovacích kôl budú od 08.12. o 20:00 budú prebiehať súboje áut, pričom hlasovať sa bude opäť formou LIKE. Po ukončení všetkých kôl budú vyhlásení traja výhercovia.

PRAVIDLÁ V SKRATKE:

Len jedna fotka (auto) je povolená na jedného súťažiaceho!

Pokiaľ sa zistí, že súťažiaci nie je majiteľom auta, bude zo súťaže bezpodmienečne vylúčený.

Svoju fotku môžete zdieľať alebo na nej označiť kamarátov.

Kupovanie LIKE je zakázané.

Posielanie fotky a žiadanie o LIKE od iných ako českých a slovenských skupín či užívateľov je zakázané.

Akékoľvek porušenie pravidiel bude potrestané vylúčením zo súťaže.

PODMIENKY SÚŤAŽE:

Organizátorom Súťaže je webový portál www.autoblink.sk (ďalej len „Organizátor“).

CIEĽ SÚŤAŽE:

Cieľom Súťaže je vzbudiť u občanov Slovenska / Česka, väčší záujem o autá. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba vo veku 18 a viac rokov s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky alebo na území Českej republiky (ďalej ako “Súťažiaci”). Pri osobách mladších ako 18 rokov je vyžadovaný súhlas zákonného zástupcu (rodiča).

TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE:

Súťaž bude prebiehať v termíne od 01.12.2019 do 20.12.2019.

PODMIENKY ZARADENIA DO SÚŤAŽE A PRIEBEH SÚŤAŽE:

1. Podmienkou zaradenia sa do súťaže je zaslať fotografiu svojho auta od 01.12. – 08.12. 2019 a následne sa zapojiť do hlasovania na facebooku formou “páči sa mi to/komentovať/zdieľať”.

2. Zo súťažiacich, ktorí sa zapoja do súťaže, postúpi 32 uchádzačov do vyraďovacích kôl – športový pavúk, ktorý začne rozstrelom, osemfinále, štvrťfinále, semifinále a finále.

3. Od 08.12. budú každý deň o 19:00 prebiehať dva súboje áut (1vs1) a postupne sa budú vyraďovať súťažiaci až do finále, kedy budú vyhlásení traja výhercovia.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE:

1. Výhercovia budú o výhre upovedomení priamym oslovením prostredníctvom sociálnej siete Facebook a zároveň cez e-mail, ktorý si od nich v priebehu súťaže vyžiadame.

2. Výhercovia sú povinní si cenu prevziať po dohode s Organizátorom Súťaže buď osobne na mieste, na ktorom sa s Organizátorom Súťaže vopred dohodnú, alebo im bude cena zaslaná poštou.

3. Výhercovia sú povinní oznámiť Organizátorovi najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa upovedomenia o výhre, či súhlasia alebo nesúhlasia s prevzatím výhry.

4. V prípade, že výherca o výhru neprejaví v stanovenom termíne podľa ods. 3 tejto časti Podmienok súťaže záujem, resp. si ju neprevezme do 1 (slovom: jedného) mesiaca odo dňa oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, nárok výhercu na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech Zastúpenia.

5. Výherca nie je oprávnený požadovať od Organizátora súťaže namiesto udelenej vecnej ceny finančnú kompenzáciu vo výške bežnej predajnej ceny výhry alebo inú vecnú cenu.

6. Výherca berie na vedomie, že všetky výhry v Súťaži podliehajú dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov. Výherca je povinný výhru sám zdaniť ako ostatný príjem v zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a daň aj sám zaplatiť. Výherca ďalej berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný sám odviesť z výhry sumu poistného na zdravotné poistné. Potvrdenie o hodnote výhry podliehajúcej zdaneniu na účely zdanenia a odvedenia preddavku na poistné dostane výherca od Organizátorov spolu s cenou.

OSOBITNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE:

1. Organizátor si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov meniť a dopĺňať jednotlivé pravidlá Súťaže vyjadrené v týchto Podmienkach súťaže vrátane doby jej trvania, ako aj právo Súťaž odložiť, prerušiť alebo zrušiť.

2. Výhry budú udelené len tým účastníkom Súťaže, ktorí splnia všetky podmienky obsiahnuté v týchto Podmienkach súťaže, a ich nárok potvrdí Organizátor Súťaže. V prípade sporu o platnosť nároku na výhru je konečným rozhodnutie Organizátora Súťaže. Ak Súťažiaci nesplní podmienky určené v týchto Podmienkach súťaže, výhra prepadá v prospech

3. Výhru nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani za ňu žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej či nefinančnej povahy. Prípadné opravy chýb tovaru, ktoré sa vyskytnú počas plynutia záručnej doby, si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u Organizátora Súťaže.

4. Organizátor Súťaže nezodpovedá za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny v takomto prípade nie je možná.

5. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto Súťaže vrátane mien výhercov, a to i bez ich ďalšieho súhlasu a bez finančných náhrad. Zaslaním fotky súťažiaci súhlasí s tým, že si pravidlá súťaže prečítal a je s nimi stotožnený.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

1. Tieto Podmienky súťaže nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám dňom začatia Súťaže.

2. Osoby, ktoré sa zúčastnia Súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou Podmienok súťaže.

3. V prípade rozporu ustanovení Podmienok súťaže a propagačných materiálov týkajúcich sa Súťaže a/alebo nejasností týkajúcich sa výkladu týchto Podmienok súťaže alebo propagačných materiálov Súťaže, sa budú uplatňovať príslušné ustanovenia týchto Podmienok súťaže a výklad Organizátora.

4. Na právne vzťahy neupravené týmito Podmienkami súťaže sa budú uplatňovať príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.

5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a Organizátor zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

6. Tieto Podmienky súťaže sú vyhotovené a uložené u Organizátora. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Podmienok súťaže.

7. Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou, v súlade sozákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, poskytnutých Organizátorovi s cieľom ďalšieho marketingového spracovania pre potreby Organizátora, a to až do písomného odvolania tohto súhlasu. Účasťou v Súťaži Súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas so zverejnením svojho mena na sociálnej sieti Facebook. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov je správcom osobných údajov Organizátor Súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol správcovi osobné údaje, má právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov, predovšetkým má právo obrátiť sa na orgán štátneho dozoru v prípade, ak zistí, že Organizátor porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov, a právo požadovať opravu, doplnenie, zablokovanie alebo zlikvidovanie svojich údajov.

8. Organizátor Súťaže podpisom týchto Podmienok súťaže vyhlasuje, že ich vydal slobodne, vážne a prejavuje svoju vôľu byť nimi viazaný.

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

One thought on “VIANOČNÁ SÚŤAŽ: Hrajte so svojím AUTOM o výhry v hodnote 150 eur!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *